Oznamy mesta

Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“ a návrhu strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“

Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“ a návrhu strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“.

20.07.2023 o 13. 00 hod.

Pozvánka na verejné prerokovanie

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“,  v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje občanom, že v súčasnosti bola na Mestský úrad v Levoči doručená správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvolávame

Verejné prerokovanie

Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu

„Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“.

 

Účelom prerokovania správy o hodnotení vplyvov je oboznámenie s výsledkami hodnotenia vplyvov návrhu strategického dokumentu na životné prostredie.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v budove Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8.

Informácia o verejnom prerokovaní sa v súlade s § 11 ods. 4 zákona zároveň zasiela príslušnému orgánu, dotknutým orgánom verejnej správy a dotknutým obciam.

Nahlásenie účasti

Dovoľujeme požiadať, aby ste svoj záujem o účasť na verejnom prerokovaní nahlásili

  • na e-mailovej adrese: ingrid.kamenicka@levoca.sk
  • najneskôr do 19.07.2023 do 14.00 hod. z dôvodu zabezpečenia kapacitných potrieb.

Zverejnený materiál na prerokovanie https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-cestovneho-ruchu-v-okrese-levoca-2021-2027-vyhladovo-do-roku

 

V Levoči: 12.07.2023

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta Levoča