Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „IBV pri Harichovciach 10 RD, Levoča“ SO10 – Rozšírenie distribučnej NN siete

Územné rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „IBV pri Harichovciach 10 RD, Levoča“ SO10 – Rozšírenie distribučnej NN siete
Stavebník: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice