Oznamy mesta

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – predaj pozemkov za účelom len výstavby prízemných garáží

MESTO  LEVOČA

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA  v y h l a s u j e,  v súlade s ustanovením    § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Mesta Levoča za nasledovných podmienok:

1.    Vyhlasovateľ súťaže (predávajúci)
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321
zastúpené primátorom mesta Levoča Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA.

2.    Účastník súťaže
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s trvalým pobytom v Levoči a má viac ako                                                                            18 rokov.

3.    Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností – pozemkov v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľnosti (ďalej len „KN“) a ktorý je vedený Okresným úradom v Levoči, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1 na Mesto Levoča, v celosti (výlučný vlastník) ako:

pozemky registra KN-C 

 1. KNC 2868/282 –  pl., s výmerou  24 m2;
 2. KNC 2868/283 –  pl., s výmerou  24 m2;
 3. KNC 2868/284 –  pl., s výmerou  24 m2 a
 4. d) KNC 2868/285 –  pl., s výmerou  24 m2;.

Podrobnejšie informácie o nehnuteľnostiach získajú záujemcovia u kontaktnej osoby vyhlasovateľa.

4.    Účel obchodnej verejnej súťaže
Predaj pozemkov za účelom len výstavby prízemných garáží, na ktoré bola vypracovaná Zastavovacia štúdia „Radové garáže sídlisko Západ Levoča“, Doplnok, zmena č. 2, na ktorú bolo dňa 20.5.2021 vydané Rozhodnutie č. SOÚ 2021-00042/434/458/520 o povolení zmeny územného rozhodnutia a ktoré nadobudlo platnosť dňa 7.6.2021.

5.    Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno a priezvisko: Emília Combová
Číslo telefónu:  00421534190523,  00421534514001 kl. 123
Číslo mobilu:  0910867419   
E-mail:  emilia.combova@levoca.sk.

6.    Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

6.1. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom v meste Levoča,
 • nie mladšia ako 18 rokov,
 • ktorá nie je vlastníkom, spoluvlastníkmi stavby garáže,  rozostavanej stavby garáže, garáže pri alebo v rodinnom dome a ani pozemku na výstavbu stavby garáže v k.ú. Levoča (viď príloha č. 1 k návrhu č. 1, 2 a 3 KZ – čestné vyhlásenie),
 • ktorá nemá voči vyhlasovateľovi žiadne záväzky po lehote splatnosti (viď príloha č. 2 k návrhu č. 1, 2 a 3 KZ – čestné vyhlásenie),
 • navrhovateľ  môže podať len jeden návrh kúpnej zmluvy na jeden pozemok.

6.2.  Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy:

musí byť predložený v písomnej forme v slovenskom jazyku, musí byť podpísaný a musí obsahovať všetky náležitosti kúpnej zmluvy (viď Návrh č. 1, 2 alebo 3 KZ), v ktorom budú uvedie nasledovné podstatné náležitosti:

a/ identifikačné údaje účastníka (v záhlaví kúpnej zmluvy)

 • ak účastník súťaže kupuje nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva, uvedie svoje údaje: meno priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo účtu v tvare IBAN (viď návrh č. 1 KZ);
 • ak účastník súťaže kupuje nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uvedie svoje údaje: meno priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a manželkine údaje: meno priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo účtu v tvare IBAN (viď návrh č. 2 KZ);
 • ak účastník súťaže kupuje nehnuteľnosť do podielového vlastníctva, uvedie svoje údaje: meno priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo účtu v tvare IBAN, podiel v akom podiele kupuje nehnuteľnosť a údaje spoluvlastníka: meno priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo účtu v tvare IBAN, podiel v akom podiele kupuje nehnuteľnosť (viď návrh č. 3 KZ);b/ predmet kúpy musí byť označený konkrétnym pozemkom (číslo parcely, výmera, druh pozemku), ktoré sú uvedené v bode 3. písm. a), b) c), d) tejto obchodnej verejnej súťaže;
  c/ minimálna výška kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako 40,- eur/m2, návrh kúpnej ceny musí byť uvedený číselne a aj slovom;
  d/ spôsob úhrady kúpnej ceny tak, že kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa jednorazovo, najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami;
  e/ po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností;
  f/ poplatok za návrh na vklad do katastra zaplatí kupujúci. Originál podpísanej kúpnej zmluvy vyhlasovateľ súťaže odovzdá kupujúcemu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami;
  g/ návrh kúpnej zmluvy je potrebné predložiť v jednom vyhotovení spolu s čestným vyhlásením, že nie je vlastníkom, spoluvlastníkmi stavby garáže,  rozostavanej stavby garáže, garáže pri alebo v rodinnom dome a ani pozemku na výstavbu stavby garáže v k.ú. Levoča (viď príloha č. 1 k návrhu č. 1,2 a 3 KZ), s čestným vyhlásením, že nemá voči vyhlasovateľovi žiadne záväzky po lehote splatnosti (viď príloha č. 2 k návrhu č. 1,2 a 3 KZ) a informácia pre dotknutú osobu (viď príloha č. 3 k návrhu č. 1,2 a 3 KZ – súhlas so spracovaním osobných údajov).

7.    Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:

7.1. Súťaž sa začína jej uverejnením na úradnej tabuli mesta Levoča, webovej stránke mesta Levoča www.levoca.sk a v regionálnej tlači.

7.2. Súťažné podmienky a podklady je možné získať v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. v sídle vyhlasovateľa, na Oddelení majetkovom, 2. posch., v kancelárii č. 1. alebo na internetovej stránke mesta Levoča: www.levoca.sk .

7.3. Lehota, v ktorej možno predložiť súťažný návrh zmluvy: do 30.11.2021 do 1400 hod.

7.4. Predkladaný návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením:

a) identifikačných údajov navrhovateľa súťaže,

b) označenia súťažného návrhu „Garáže sídl. Západ Levoča“ a s poznámkou „Neotvárať“,

7.5. Súťažný návrh je potrebné doručiť osobne do podateľne (v pracovných dňoch od 800 až 1400 hod.) alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže, t.j. Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia uvedený na podacej pečiatke vyhlasovateľa.

7.6. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v písomnej forme v slovenskom jazyku.

7.7. Prílohou k návrhu zmluvy bude :

a) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je vlastníkom, spoluvlastníkom

garáže, rozostavanej stavby garáže, garáže pri alebo v rodinnom dome a ani pozemku na výstavbu stavby garáže v k.ú. Levoča(viď príloha č. 1 k návrhu č. 1,2 a 3 KZ),

b) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá nedoplatky voči vyhlasovateľovi súťaže (viď príloha č. 2 k návrhu č. 1,2 a 3 KZ),

c) súhlas navrhovateľa o spracovaním osobných údajov na účel zabezpečenia úkonov pri predaji pozemkov (viď príloha č. 3 k návrhu č. 1,2 a 3 KZ – súhlas so spracovaním osobných údajov).

7.8. Navrhovateľ výšku ponúknutej kúpnej ceny uhradí jednorazovo, najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.

7.9. Navrhovateľ berie na vedomie, že v zmysle schváleného a platného Územného plánu mesta Levoča a schválenej Zastavovacej štúdie „Radové garáže sídlisko Západ Levoča“, Doplnok, zmena č. 2, je funkčné využitie lokality určené len pre výstavbu prízemných garáží.

7.10. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

7.11. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

7.12. Výdavky spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži znáša každý účastník v celom rozsahu na vlastné náklady.

7.13. Súťažné návrhy otvorí a vyhodnotí Majetková komisia pri MZ v Levoči a najvhodnejšie návrhy budú predložené Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

7.14. Z priebehu vyhodnotenia súťaže bude vyhotovený písomný záznam.

7.15. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

a) odmietnuť všetky predložené návrhy

b) kedykoľvek zrušiť túto súťaž, alebo zmeniť podmienky tejto súťaže. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne informovaní. Oznámenie o zrušení súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta www.levoca.sk;

c) predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu;

d) odmietnuť návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov alebo ak obsah návrhu nebude zodpovedať podmienkam súťaže.

7.16. Výsledok obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom v Levoči. Vyhlasovateľ uzatvorí kúpnu zmluvu najneskôr do 20 dní odo dňa schválenia najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy Mestským zastupiteľstvom v Levoči.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

     primátor mesta Levoča