Oznamy mesta

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťažeo najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. – predaj pozemkov v lokalite IBV Krupný jarok, konaného dňa 14.12.2020