Oznamy mesta

Rozhodnutie pre stavbu „IBV Krupný jarok Levoča – I. ETAPA“

Rozhodnutie pre stavbu „IBV Krupný jarok Levoča – I. ETAPA“

Stavebné objekty:
SO 02.01 – Komunikácie, cesty,
SO 02.02 – Komunikácie, chodníky (chodník + cyklochodník).

Stavebníkom stavby je: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča.