Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mgr. Marek Dzugas, J. Francisciho 1699/23, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
476/2024 15.02.2024 19.02.2024 5 dní Dňa 15.02.2024 podal Mgr. Marek Dzugas, J. Francisciho 1699/23, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie výrubu dvoch drevín (smrek a orech), ktoré rastú na Novoveskej ulici v Levoči na súkromnom pozemku parcela č. KN C 1624 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny svojou polohou a zdravotným stavom ohrozujú nehnuteľný majetok žiadateľa a  bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa na predmetnej parcele. Vyššie uvedená parcela č. KN C 1624 sa plánuje v budúcnosti použiť na stavebné účely.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.