Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mgr. Anna Belková, Sídlisko pri prameni 1357/16, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
485/2024 16.02.2024 21.02.2024 5 dní Dňa 16.02.2024 podala Mgr. Anna Belková, Sídlisko pri prameni 1357/16, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks listnatých drevín bližšie neurčeného druhu. Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 1389/1 pri bytovom dome na ulici Pri prameni č. 16, 17 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny boli v minulosti nevhodne vysadené pri bytovom dome. Svojou polohou a objemom korún bránia prieniku denného svetla do bytov domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.