Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Materská škola, Predmestie 832/26, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
318/2024 31.01.2024 02.02.2024 5 dní Dňa 31.01.2024 podala Materská škola, Predmestie 832/26, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej dreviny (smrekovec opadavý). Drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 245 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Predmetná drevina je suchá a rastie v záhrade materskej školy, v blízkosti oporného múra. Ohrozuje bezpečnosť pracovníkov a detí pohybujúcich sa po dvore materskej školy.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.