Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Helena Plíhalová, Ulica športovcov 3, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
227/2024 22.01.2024 25.01.2024 5 dní Dňa 22.01.2024 podala Helena Plíhalová, Ulica športovcov 3, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks listnatých drevín (2 x jabloň, 1 x čerešňa). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 3246 pri bytovom dome na Ulici športovcov č. 3 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú v zlom zdravotnom stave odpovedajúcom ich biologickému veku a ohrozujú obyvateľov bytového domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.