Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Daniel Štecko, Potočná 3, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
166/2024 16.01.2024 17.01.2024 5 dní Dňa 16.01.2024 podal Daniel Štecko, Potočná 3, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie výrubu štyroch drevín (3 x smrek, 1 x breza), ktoré rastú na Potočnej ulici v Levoči na súkromnom pozemku parcela č. KN C 2913/3 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti rodinného domu a ohrozujú nehnuteľný majetok vlastníka pozemku, a zároveň aj nehnuteľnosti susedných parciel.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.