Oznamy mesta

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

1.Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6875/42 – orná pôda, s výmerou 105 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre žiadateľku: Ing. Veronika Kutková, v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20,33 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 15, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že ide o:

  • prevod pozemku s nízkou hodnotou;
  • prevod pozemku s malou výmerou nachádzajúceho sa v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve záujemkyne o kúpu pozemku: rodinného domu s. č. 1035, pozemku parc. č. KN-C 6871/21 – zast. pl. a nádv., s výmerou 313 m2 , na ktorom je tento dom postavený a priľahlého pozemku parc. č. KN-C 6871/4 – záhrada, s výmerou 502 m2 , t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1937 k. ú. Levoča.

2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v miestnej časti Levočská Dolina, parc. č. KN-C 6916/54 – ostatná plocha s výmerou 238 m2, oddeleného na podklade Geometrického plánu č. 33981302-8/2024, vyhotoveného dňa 28.01.2024 Jánom Buríkom, IČO: 33981302, z pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná plocha s výmerou 12 221 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča pre Samuela Plačka, v celosti (1/1), za kúpnu cenu 40 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 15, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že ide o:

  • prevod nehnuteľnosti so zreteľom na jej stav a polohu, kedy o kúpu má záujem len jeden záujemca;
  • prevod pozemku s malou výmerou, nachádzajúceho sa v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve záujemcu o kúpu pozemku.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v katastrálnom území Levoča, v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh, parc. č. KN-C 4588/13 s výmerou 2 069 m2, pre Martina Hrašča – Keymax, IČO: 40862321, so sídlom Francisciho 24, Levoča, SR, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3,00 eur/m2/rok v súlade s ustanovením § 9aa, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že ide o zámer, ktorý podporuje verejný záujem a ktorý je výhodný pre Mesto so zreteľom na hospodárnosť a efektívnosť.