Oznamy mesta

Oznámenie – Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025

Dňa 25.04.2024 zaslal Okresný úrad Prešov, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025“. Obstarávateľom je Okresný úrad Prešov.

Do podkladov strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady kópie na Mestskom úrade Levoča, odd. IČ,ÚP a ŽP, SÚ – II. posch., č. dverí 10 po dobu 15 dní od dátumu vyvesenia tohto oznámenia. Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu.