Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

  1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť nájom častí pozemkov parc. č. KN-C 1116/1 a KN-C 1118 (k. ú. Levoča) s celkovou výmerou 572 m2 vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, nachádzajúcich sa v areáli Nemocnice AGEL Levoča, pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, P. O. BOX 93, Bratislava 25, SR, na dobu určitú 10 rokov za nájomné vo výške 1,00 eur ročne za celý predmet nájmu, na účel výstavby a prevádzkovania dvojposádkovej stanice Záchrannej zdravotnej služby, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho vo významnom zhodnotení predmetu nájmu a rozvoji mesta v oblasti zdravotných potrieb.
  2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, nachádzajúcich sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh, pre spoločnosť Levoca Industry a. s., Čechyňská 419/14a, Brno – Trnitá 602 00, ČR, IČO: 118795513 na dobu neurčitú za nájomné vo výške 3,00 eur / 1 m2 ročne, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho vo vytvorení právneho vzťahu k stavbám vo vlastníctve nájomcu, umiestnených na nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve prenajímateľa, a to:
Číslo parcely Register KN Celková výmera v m2 Druh pozemku
4588/84 C 402 ostatná plocha
4588/85 C 527 ostatná plocha
4588/86 C 432 ostatná plocha
4588/87 C 576 ostatná plocha
4588/88 C 167 zastavaná plocha
4588/89 C 94 zastavaná plocha
4588/90 C 1 639 zastavaná plocha
4588/91 C 478 zastavaná plocha
4588/92 C 3 240 ostatná plocha
4588/96 C 2 107 zastavaná plocha
4588/97 C 27 zastavaná plocha
4588/108 C 466 zastavaná plocha
4588/110 C 4 693 zastavaná plocha
4588/111 C 80 zastavaná plocha
4588/112 C 1 582 zastavaná plocha

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť nájom nebytového priestoru – skladu o výmere 65 m2, ktorý vznikol oddelením pôvodnej miestnosti č.1.01„ Trafostanica“, Administratívnej budovy výrobnej haly „ M4 “, s.č.2848, na pozemku-parc. č.KN-C 4588/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 824 m2 , evidovanej na LV č. 1 v k.ú. Levoča, pre politickú stranu, hnutie, OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK, IČO:42287511 so sídlom ul. Zámocká 6873/14 81101 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, za nájomné v zmysle podľa Čl. 25 bodu 1. písm. d)  Zásad hospodárenia mesta Levoča vo výške 20 eur/m2/rok, na dobu jedného roka ( 365 dní)  , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitého zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o nájom nebytového priestoru, ktorý je dlhodobo nevyužívaný a ktorý Mesto v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh. O prenájom týchto nebytových priestorov doposiaľ nepožiadal iný záujemca a tak môžu byť dočasne využité ako skladové priestory za nájomné, ktoré bude tvoriť príjem Mesta.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť nájom nehnuteľností v lok. Lev. Dolina, k. ú. Levoča, vo vlastníctve Mesta Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 10270/2 – zast. pl., s výmerou 24 m2, na ktorom je postavená stavba vodojemu a pozemku parc. č. KN-C 10270/3 – zast. pl., s výmerou 352 m2, na ktorom je zrealizovaná stavba oplotenia a je zároveň aj ochranným pásmom vodnej stavby vodojemu, pričom vlastníkom stavieb je žiadateľ, pre Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Poprad, SR, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1,00 eur/m2/rok, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sú zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľa, na ktoré bolo dňa 4.7.2007 vydané Obvodným úradom životného prostredia v Poprade, pod č. 2007/000202-03 KN stavebné povolenie a dňa 28.12.2009 pod č. 2009/00496/04-FB bolo vydané užívacie povolenie, ktoré je zároveň kolaudačným rozhodnutím, pričom hlavná stavba 100 m3 vodojem, slúži pre občanov žijúcich na Lev. Doline, ako jediná zásobáreň pitnej vody.

Vyvesené: 05.09.2023
Zvesené:   22.09.2023