Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej: parc. č. KN-C 2783/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 65/2023, vyhotoveného dňa 18.5.2023 Ing. Janou Zentkovou, IČO: 43 167 683, s miestom podnikania 058 01 Poprad, Partizánska 700/51, z pozemku parc. č. KN-C 2783/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 5 555 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Vladimíra Poláka, v celosti (1/1), za kúpnu cenu 28 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa a to pozemku parc. č. KN-C 2785 – zast. pl. a nádv., s výmerou 400 m2 a rodinného domu s. č. 1600 postaveného na tomto pozemku, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1468 k. ú. Levoča;
  • prevádzaný pozemok umožní žiadateľovi zrealizovať si na ňom chodník a terénne úpravy;
  • prevádzaný pozemok je svahovitý a pre mesto nie je vhodný na samostatné využitie.

2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/52 – ostatná pl. s výmerou 203 m2, oddeleného od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 12 424 m2 na podklade Geometrického plánu č. 23/2023, vypracovaného dňa 25.04.2023 geodetom Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826) pre p. Róberta Rímskeho do jeho výlučného vlastníctva v celosti (1/1) za kúpnu cenu 40 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve žiadateľa a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Plantáže, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 8173/41 – ostatná pl., s výmerou 140 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 1856/1 – TTP s výmerou 2 149 m2 vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 na podklade Geometrického plánu č. 42/2022, vyhotoveného dňa 30.03.2022 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, pre p. Jána Surovku, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 8173/33 – ostatné pl. vo výlučnom vlastníctve p. Jána Surovku, na časti ktorého je umiestnená poľnohospodárska stavba bez súpisného čísla – sklad na dočasné uskladnenie poľnohospodárskych plodín a prevádzaný pozemok má slúžiť na účel neobmedzeného prístupu pri údržbe a budúcom využívaní tejto stavby.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu, súp. č. 2, parc. č. KN-C 7, miestnosť s výmerou 5,80 m2, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre spoločnosť CAB Media s. r. o., so sídlom Mäsiarska 17, 054 01 Levoča, IČO 46128948, na dobu určitú, po skolaudovaní objektu Radnice do 30.09.2023, za nájomné vo výške 29,01 eur za celú dobu nájmu v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o nájom nebytového priestoru, ktorý mesto v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Probstnerova cesta: parc. č. KN-C 1492/28 – zast. pl. a nádv., s výmerou 8 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 32/2023, vyhotoveného dňa 01.06.2023 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 1492/1 – ostatná plocha, s výmerou 25 079 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Petra Ilaša a manž. Ing. Adrianu Ilašovú, v celosti (1/1), do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu 40 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností v spoluvlastníctve žiadateľov a to pozemku parc. č. KN-C 1492/7 – zast. pl. a nádv., s výmerou 21 m2 a garáže č. 2272 postavenej na tomto pozemku, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6708 k. ú. Levoča;
  • prevádzaný pozemok umožní žiadateľom zrealizovať prístavbu k existujúcej garáži s. č. 2272;
  • prevádzaný pozemok pre mesto nie je vhodný na samostatné využitie.

Vyvesené: 06.06.2023
Zvesené:   23.06.2023