Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť prenájom pozemku časť parc. č. KNC 1165 – zast. pl., s výmerou 20 m2 v lokalite Námestia Štefana Kluberta k. ú. Levoča, pod umiestnenou dočasnou stavbou predajného stánku, pre p. Buraka Ademiho, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 6 eur/m2/mesiac, za účelom predaja balkánskej zmrzliny, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže dočasná stavba predajného stánku je vo vlastníctve p. B. Ademiho

2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť zámer prenajať časť pozemkov parc. č. KN-C 1116/1 a KN-C 1118 (k. ú. Levoča) s celkovou výmerou 572 m2 vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, nachádzajúcich sa v areáli Nemocnice AGEL Levoča, pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, P. O. BOX 93, Bratislava 25, SR, na dobu určitú 10 rokov za nájomné vo výške 1,00 eur ročne za celý predmet nájmu, na účel výstavby a prevádzkovania dvojposádkovej stanice Záchrannej zdravotnej služby, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho vo významnom zhodnotení predmetu nájmu a rozvoji mesta v oblasti zdravotných potrieb.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť prenájom pozemkov v lokalite Levočské Lúky k. ú. Levoča (podľa prílohy), spolu s výmerou orná pôda – 38,4084 ha, trv. trávny porast – 11,8585 ha, ostatná plocha – 0,1335 ha a zastavané plochy – 2,0498 ha, celkovo 52,4502 ha, pre spoločnosť HOR, s.r.o., so sídlom: Radlinského 2041/22, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 36 576 051, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške za ornú pôdu 50 eur/ha/rok a za ost. pl., zast. pl. a TTP 40 eur/ha/rok, za účelom využívania pozemkov primárne na pestovanie poľnohospodárskych plodín a kosenie alebo na spásanie a doplnkovo aj mulčovanie aspoločnosť bude trvalo zabezpečovať ich udržiavanie, ktoré zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemky spoločnosť užívala 15 rokov a prevádzkuje ekologické poľnohospodárstvo v rámci projektu Európskej únie.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľností v lok. Lev. Lúky, k. ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 3772/72 – tr. tráv. porast, s výmerou 167 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 3772/73 – tr. tráv. porast, s výmerou 102 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 70/2022, vyhotoveného dňa 8.11.2022 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 70/2022“), od pozemku parc. č. KN-E KN-E 3772 – tr. tráv. porast, s výmerou 1 0294 m2, ktorý je v KN zapísaný na LV č. 4376, na Mesto Levoča, v celosti, pre Kamila Čonku, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ina, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok  je pre mesto nepotrebným, nemôže ho využiť pre vlastnú potrebu alebo na výstavbu inej stavby z dôvodu, že je zastavaný rozostavanou stavbou rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to pozemok parc. č. KN-C 2868/237 – ost. pl., s výmerou 23 m2, vo vlastníctve Mesta Levoča, pre Reného Schustrika a manž. Eriku Schustrikovú, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1-ina, za kúpnu cenu 40 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že  pozemok je pre mesto nepotrebným tým, že v minulosti tento pozemok bol odpredaný za účelom výstavby garáže inému záujemcovi, ale ten ho späť vrátil mestu, z dôvodu veľkého prevýšenia terénu na základe čoho boli by zvýšené finančné náklady na výstavbu základových pasov a podkladovej betónovej dosky pre stavbu garáže (potrebná realizácia železobetónom), na cit. pozemku sa vytvárajú  skládky domového odpadu, ktoré na vlastné náklady žiadateľ pravidelne upratujete, pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti stavby garáže postavenej na pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ktorý máju záujem si rozšíriť stavbu svojej garáže.

6. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej: parc. č. KN-C 2817 – zast. pl. a nádv., s výmerou 399 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre žiadateľa: Dávid Kočko, v celosti (1/1), za kúpnu cenu 28 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • prevádzaný pozemok je značne svahovitý, členitý, pre jeho využitie na výstavbu rodinného domu bude potrebné zrealizovať opatrenia na spevnenie a stabilizáciu terénu a vybudovať prístupovú cestu, čo bude vyžadovať zvýšené náklady;
  • na prevádzanom pozemku bude možné zrealizovať výstavbu rodinného domu len so zreteľom na jestvujúce vzdušné – nadzemné NN vedenie, nachádzajúce sa v blízkosti prevádzaného pozemku;
  • prevádzaný pozemok umožní žiadateľovi zrealizovať si na ňom rodinný dom;
  • žiadateľ si na vlastné náklady zabezpečil vypracovanie situácie stavby „PRÍSTUPOVÁ CESTA NA PARCELU Poľná ul, parcela č. 2817“ , autor projektu: Ing. Mária Rosinová;
  • žiadateľ bol mestom upozornený na vady prevádzaného pozemku a napriek tomu má záujem o jeho kúpu, v stave, v akom sa nachádza.

Vyvesené: 18.04.2023
Zvesené: