Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

 1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť prenájom pozemkov parc. č. KN-C 851/2 – zast. pl., s výmerou 56 m2, KN-C 849/1 – zast. pl., s výmerou 307 m2, KN-E 1046/2 – zast. pl., s výmerou 16 m2 a KN-E 1049 – záhrada, s výmerou 33 m2 v lokalite hradobného opevnenia Kukučínovej ulice, k. ú. Levoča, pre Ing. arch. Lukáša Sečku, PhD. za účelom oddelenia pozemkov KN-C 851/2 a KN-C 1046/1 priehľadnou zámočníckou konštrukciou s uzamykateľnou bráničkou a umiestnenia inžinierskych sietí (voda, kanál, NN prípojka, internet), umiestnená kanalizačná a vodomerná šachta a realizovaná výstavba prístupového chodníka k objektu súp. č. 3554. Nájom pozemkov bude na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 euro/m2/rok, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemky sú funkčne spojené s objektom súp. č. 3554 (Bašta V.), ktorý je vo vlastníctve  Ing. arch. Lukáša Sečku, PhD..
 2. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľností v lok. Lev. Lúky, k.ú. Levoča a to  pozemok parc. č. KN-C 3764 – zast. pl., s výmerou 194 m2 a stavbu rodinného domu  súp č. 1094, vo vlastníctve Mesta Levoča, pre Aladára Nováka za kúpnu cenu takto: 20 eur/m2 za pozemok a 1 euro za stavbu súp. č. 1094, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý sa stal pre mesto nepotrebným, nemôže ho využiť pre vlastnú potrebu alebo na výstavbu inej stavby z dôvodu, že je zastavaný stavbou rodinného domu, ktorý si žiadateľ postavil na vlastné náklady na mieste, kde pôvodne bola postavená stará stavba rodinného domu súp. č. 1094 vo vlastníctve mesta, ktorá bola schátrala, neobývateľná a ktorú žiadateľ na vlastné náklady ešte pred rokom 1986 zbúral bez súhlasu vlastníka stavby a búracieho povolenia, pričom súp. č. 1094 starej stavby rodinného domu si ponechal a použil  ho na stavbu terajšieho rodinného domu.
 3. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Kráľovec, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 5751/5 – ost. pl., s výmerou 69 m2, vo vlastníctve Mesta Levoča, pre Ondreja Draveckého a manž. Alenu Draveckú za kúpnu cenu 40 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok je pre mesto nepotrebným, nevyužiteľným na výstavbu inej stavby z dôvodu, že sa tam nenachádzajú inžinierske siete a prístup k nemu je len po cudzích pozemkoch, pričom žiadateľ tento pozemok udržiava a na vlastné náklady ho pravidelne kosí.
 4. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľností v lok. Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3772/72 – tr. tráv. porast, s výmerou 167 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3772/73 – tr. tráv. porast, s výmerou 102 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 70/2022, vyhotoveného dňa 8.11.2022 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 70/2022“), od pozemku parc. č. KN-E KN-E 3772 – tr. tráv. porast, s výmerou  1 0294 m2, ktorý je v KN zapísaný na LV č. 4376, na Mesto Levoča, v celosti, pre Kamila Čonku za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok je pre mesto nepotrebným, nemôže ho využiť pre vlastnú potrebu alebo na výstavbu inej stavby z dôvodu, že je zastavaný rozostavanou stavbou rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa.
 5. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to časti pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl., s výmerou cca 20 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť na vlastné náklady kupujúca, ktorý je v KN zapísaný na LV č. 1, na Mesto Levoča, v celosti, pre Zuzanu Jendrekovú za kúpnu cenu 40 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že časť pozemku je pre mesto nepotrebná, zasahuje do svahu so zlým prístupom, pozemok je zarastený krovím, nachádza sa v bezprostrednom susedstve za pozemkom parc. č. KN-C 2888/189, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 1931 vo vlastníctve žiadateľky, pričom žiadateľka má zámer na pozemku zrealizovať výstavbu novej garáže formou prílepku k jestvujúcej garáže súp. č. 1931, ktorá po výstavbe novej garáže – prílepku sa stane prechodnou.
 6. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosť v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl., o výmere (cca 12,5 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci podľa pokynov pracovníka Mesta Levoča na vlastné náklady, vlastníkom pozemku je Mesto Levoča, v celosti, pre Pavla Kolarského v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že časť pozemku je pre mesto nepotrebná, nevyužiteľná, zasahuje do svahu so zlým prístupom, nachádzajúci  sa v bezprostrednom susedstve vedľa pozemku parc. č. KN-C 2888/13, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 2525 vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať terénne úpravy pre jedného státie na parkovanie osobného motorového vozidla.
 7. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť prenájom nehnuteľnosť v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to časti pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl., o výmere cca 12,5 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča, v celosti, pre Pavla Kolarského, v celosti, za cenu  1,00 eur/m2/mesiac s tým, ak túto časť pozemku bude mesto potrebovať pre vlastný účel, žiadateľ ho vráti späť bez finančných nákladov, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,  že pozemok je v súčasností mestom nevyužívaný, je čiastočne svahovitý, zarastený burinou a nachádza sa na ňom domovým a iný odpad, pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve vedľa pozemku parc. č. KN-C 2888/13, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 2525 vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na časti pozemku zrealizovať terénne úpravy pre jedného státie – parkovanie osobného motorového vozidla.
 8. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2237/2017/OM/23, uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spol. Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., so sídlom Novoveská cesta č. 930/33, Levoča, IČO: 31693377 ako nájomcom, predmetom ktorého bude úprava výmery predmetu nájmu, a to pozemku parc. č. KN-E 3-6886 – orná pôda, v k. ú. Levoča, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 7116 tak, že po úprave je celková výmera nájmu 63 729 041 m2, t. j. 6 372,9041 ha, za nájomné dohodnuté takto:
  za lesné pozemky o výmere   5 998,6820 ha x    7,12 eur/ha/rok             =  42 710,62 eur/rok,
  za ost. plochy o výmere                 6,0403 ha x  18,00 eur/ha/rok            =       108,73 eur/rok,
  za tr. tráv porast o výmere         336,8514 ha x   22,00 eur/ha/rok           =   7 410,73 eur/rok,
  za zast. plochy o výmere               6,6617 ha x   18,00 eur/ha/rok            =       119,91 eur/rok,
  za ornú pôdu o výmere               10,2627 ha x   27,00 eur/ha/rok             =       277,10 eur/rok
  za záhrady o výmere                    0,1726 ha x 198,00 eur/ha/rok            =         34,18 eur/rok
  spolu:                                                                                                      50 661,27 eur/rok,
  t.j. o celkovej výške nájomného 50 661,27 eur/rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý umožňuje schváliť tento nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom:
  a) Lesy mesta Levoča, spol.. s r.o. je spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Levoča, bola založená za účelom obhospodarovania lesného majetku vo vlastníctve mesta Levoča a na podklade Nájomnej zmluvy č. 2237/2017/OM/23, zo dňa 28.2.2017 a Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2237/17/OM/23 zo dňa 28.2.2017, má takýto majetok v nájme;
  b)predmet nájmu sa mení z dôvodu, že časť pozemku parc. č. KN-E 3-6886 mesto prenechalo do nájmu Poľovnému združeniu Levoča;
  c) právny alebo iný dôvod vyplývajúci zo Zákona alebo z Nájomnej zmluvy č. 2237/2017/OM/23, zo dňa 28.2.2017 a jeho Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2237/17/OM/23 zo dňa 28.2.2017 na zrušenie nájmu nie je.
 9. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Bottovej:
  – parc. č. KN-C 624/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 64/2022, vyhotoveného dňa 25.01.2023, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-E 7067/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 13 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča,
  – parc. č. KN-C 611/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 64/2022, vyhotoveného dňa 25.01.2023, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 611/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 744 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,
  pre Petra Žigu, v celosti (1/1), za kúpnu cenu 40 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:
  – prevádzané pozemky sa priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a to pozemku parc. č. KN-E 394 – zast. pl. a nádv., s výmerou 91 m2, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3010 k. ú. Levoča;
  – prevádzané pozemky umožnia žiadateľovi zrealizovať si na nich časť stavby rodinného domu, nakoľko na pozemku parc. č. KN-E 394 má žiadateľ záujem postaviť si rodinný dom; prípadne na časti prevádzaných pozemkov si zriadiť záhradku;
  – prevádzané pozemky sa nachádzajú priestorovo vedľa chodníka, tvoria úzky pás a pre mesto nie sú vhodné na samostatné využitie
 10. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť zámer na predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v areáli Nemocnice AGEL Levoča, katastrálne územie Levoča, a to:
  – stavby s. č. 2280, zapísanú na Liste vlastníctva č. 204, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom v celosti na Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329 321, postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1116/3 – zast. pl., s výmerou 87 m2, zapísanom na Liste vlastníctva č. 525 na EVANJELICKÝ A.V. CIRKEVNÝ ZBOR, Vysoká 1, Levoča, SR, IČO: 31999212;
  – stavby s. č. 3102, zapísanú na Liste vlastníctva č. 204, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom v celosti na Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329 321, postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1113 – zast. pl., s výmerou 127 m2, zapísanom na Liste vlastníctva č. 204 na Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329 321;
  – pozemku parc. č. KN-C 1113 – zast. pl., s výmerou 127 m2, zapísaný na Liste vlastníctva č. 204 v celosti na Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329 321
  pre EVANJELICKÝ A.V. CIRKEVNÝ ZBOR, Vysoká 1, Levoča, SR, IČO: 31999212, v celosti, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že:
  – stavba s. č. 2280 je postavená na pozemku vo výlučnom vlastníctve kupujúceho a tvorí jeden celok so stavbou s. č. 3101, tiež vo vlastníctve kupujúceho; stavba s. č. 3102 je stavebne spojená so stavbami s. č. 2280 a 3101; na pozemku parc. č. KN-C 1113 – zast. pl. je umiestnená
  – stavba s. č. 3101, ktorú má kupujúci záujem nadobudnúť do svojho vlastníctva a k tomuto pozemku neexistuje iný prístup než po pozemkoch vo vlastníctve kupujúceho.
 11. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Plantáže, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 8173/41 – zast. pl., s výmerou 140 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 1856/1 – TTP s výmerou 2 149 m2 vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 na podklade Geometrického plánu č. 42/2022, vyhotoveného dňa 06.06.2022 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, pre p. Jána Surovku v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 8173/33 – ostatné pl. vo výlučnom vlastníctve p. Jána Surovku, na časti ktorého je umiestnená poľnohospodárska stavba bez súpisného čísla – sklad na dočasné uskladnenie poľnohospodárskych plodín a prevádzaný pozemok má slúžiť na účel neobmedzeného prístupu pri údržbe a budúcom využívaní tejto stavby.
 12. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ v Levoči, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 3056/41 – zast. pl., s výmerou 389 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 3056/1 – zast. pl. s výmerou 13 127 m2 vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 na podklade Geometrického plánu č. 54/2022, vyhotoveného dňa 15.08.2022 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, pre p. Františka Jeseňáka a p. Moniku Jeseňákovú, v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 50,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prevádzaný pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 3058/4 – zast. pl. a stavby súp. č. 1772, oboje v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich, pričom kupujúci majú zámer na prevádzanom pozemku zriadiť a prevádzkovať parkovisko pre 26 osobných automobilov.
 13. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Bottovej ul. v Levoči, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 621/10 – zast. pl., s výmerou 25 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 621/1 – zast. pl. s výmerou 1 434 m2 vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 na podklade Geometrického plánu č. 33981302-78/2022, vyhotoveného dňa 24.08.2022 Jánom Buríkom, IČO: 33981302, pre Mgr. Jozefa Fabiša, v celosti za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prevádzaný pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 631 – zast. pl. a stavby rodinného domu súp. č. 391, oboje vo výlučnom vlastníctve kupujúceho, pričom kupujúci má zámer prevádzaný pozemok využiť ako prístup ku východnému múru dvorového krídla, ktoré plánuje zrekonštruovať a nadobudnutý pozemok by chcel tiež využiť na postavenie lešenia a uloženie materiálu.
 14. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Levoča – m. č. Závada, k. ú. Závada, a to pozemku parc. č. KN-C 252/25 – zast. pl., s výmerou 61 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 252/1 – zast. pl. s výmerou 12 390 m2 vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 na podklade Geometrického plánu č. 33981302-74/2022, vyhotoveného dňa 12.08.2022 Jánom Buríkom, IČO: 33981302, pre p. Jozefa Soľáka a Veroniku Soľákovú Zwancigerovú, v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prevádzaný pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 167/4 – zast. pl. v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich, pričom kupujúci majú zámer prevádzaný pozemok využiť na výstavbu prístrešku na palivové drevo.
 15. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť prenájom pozemkov parc. č. KN-E 7094/1 – zast. pl., s výmerou 206 m2, KN-E 7095/3 – zast. pl., s výmerou 76 m2, KN-E 7094/5 – zast. pl., s výmerou 852 m2, KN-E 1262 – zast. pl., s výmerou 85 m2, KN-C 2670/13 – zast. pl., s výmerou 160 m2 a časť parc. č. KN-C 2664/1 – zast. pl., s výmerou cca 500 m2 v lokalite Predmestie k. ú. Levoča, pre TESCO STORES SR, a.s., so sídlom : Cesta na Senec 2, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO : 31 321 828, za účelom rekonštrukcie prístupovej cesty a chodníkov k obchodnému centru „TESCO“, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 euro za celý predmet nájmu  a za celú dobu nájmu, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže existujúca komunikácia a chodníky budú významne zhodnotené a účel ich využitia prispeje k rozvoju mesta.
 16. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť prenájom pozemkov parc. č. KN-E 7098 – zast. pl., s výmerou 10678 m2, KN-E 7106/101 – zast. pl., s výmerou 1238 m2, KN-E 7087/1 – ost. pl., s výmerou 79 m2, KN-C 2989/1 – ost. pl., s výmerou 2229 m2, KN-C 2989/3 – ost. pl., s výmerou 209 m2, KN-C 1052 – zast. pl., s výmerou 664 m2, KN-C 1053/1 – zast. pl., s výmerou 1 044 m2, KN-C 1164 – zast. pl., s výmerou 321 m2, KN-C 1165 – ost. pl., s výmerou 2523 m2 v lokalite Kežmarská cesta k. ú. Levoča, pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, SR, IČO: 37870475, za účelom realizácie verejno-prospešnej stavby „Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18 v meste Levoča“ a ktorej stavebníkom bude Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Nájom pozemkov bude na dobu určitú 5 rokov a doba nájmu začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania staveniska. Dohodnutá výška nájomného bude vo výške 1 euro za celý predmet nájmu  a za celú dobu nájmu. Prenájom pozemkov je schvaľovaný v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže existujúca priesečná križovatka bude upravená na okružnú križovatku a účel jej využitia výrazne prispeje k bezpečnosti občanov mesta.
 17. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, IČO: 329 321 ako Budúcim predávajúcim, Prešovským samosprávnym krajom, Nám. mieru 2, Prešov, SR, IČO: 37870475 ako Budúcim kupujúcim a Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, SR, IČO: 37936859 ako Správcom, konajúcim za Budúceho kupujúceho, za týchto podstatných obsahových náležitostí zmluvy:
  • Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán, že uzatvoria pre potreby realizácie stavby „Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18 v meste Levoča“ Kúpnu zmluvu a zmluvu o zverení ďalšieho majetku do správy, ktorou Budúci predávajúci prevedie na Budúceho kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu prevodu a Budúci kupujúci ho bez výhrad prevezme do svojho vlastníctva s súčasne ho zverí do správy Správcovi;
  • Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti – pozemku parc. č. KN-C 2989/3 – ostatná plocha s výmerou 24 m2, nachádzajúcej sa katastrálnom území Levoča, obci Levoča, okrese Levoča, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča;
  • Kúpna cena je určená dohodou Zmluvných strán na 1 euro za celý Predmet prevodu;
  • K vytvoreniu predmetu prevodu s presne vyčíslenou výmerou dôjde na základe geometrického plánu, vyhotoveného na náklady budúceho kupujúceho;
  • K uzavretiu Kúpnej zmluvy a zmluvy o zverení ďalšieho majetku do správy dôjde najneskôr do 12 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia o uzavretí zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Mestským zastupiteľstvom v Levoči;

  v súlade s § 9a ods. 9 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom na účel stavby, ktorým je dočasná úprava priesečnej križovatky ciest I/18, III/3225 a miestnej komunikácie na okružnú križovatku za účelom zvýšenia technicko-kvalitatívnych parametrov, stavebno-technického stavu a životnosti komunikácie, a zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.

Vyvesené: 07.02.2023
Zvesené: