Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Stavba: „Oplotenie areálu záhradných pozemkov „Nad Sédriou““
Stavebníci: Jozef Šefčík a manž. Zuzana Šefčíková, obaja bytom Vodárenská 1526/9, 054 01 Levoča