Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla C KN 2664/1, C KN 2667 (E KN 7094/5, E KN 7094/1), C KN 2900, C KN 2664/1, C KN 2670/13 v katastrálnom území Levoča

Stavebník : Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla C KN 2664/1, C KN 2667 (E KN 7094/5, E KN 7094/1), C KN 2900, C KN 2664/1, C KN 2670/13 v katastrálnom území Levoča.