Oznamy mesta

Usmernenia OR HaZZ o ochrane lesov pred požiarmi

Milí občania !

Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché pocasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov v prírodnom prostredí.

Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je človek. Väčšina požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohfňom, pri vypaľovaní suchej trávy, fajčením v prírode. Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období počas suchého a teplého počasia stále trvá a stúpa so stúpajúcou návštevnosťou prírody.

Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare v prírodnom prostredí ako sú požiare lesov a trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušovaním zákona o ochrane pred požiarmi. Občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči upozorňuje na rešpektovanie Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a občanov týmto vyzýva, aby:

  • nevypaľovali trávu ani iné suché porasty
  • nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť
  • nefajčili v lesoch
  • na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň priamo v lese
  • aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili

Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €, čo v súčasnej dobe predstavuje nemalú finančnú hodnotu.

Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa k prírode zodpovedne, je predsa pre nás a naše deti.

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Levoči


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči Vás týmto žiada o zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi vyplývajúcich z § 16 ods. 2 zákona č. 3 l 4/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov a zákazu zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Požiarovosť lesov v roku 2022 na území SR:

Na území Slovenskej republiky bolo zaevidovaných celkom 297 lesných požiarov, pri ktorých došlo k zraneniu jednej osoby a nedošlo k usmrteniu žiadnych osôb. Medziročne došlo k nárastu požiarov o 196.

Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 1 196 510 €.

Prehľad počtu lesných požiarov a výška priamych škôd v rokoch 2018 – 2022:

  • • v roku 2018 bolo 262 lesných požiarov so spôsobenou škodou 436 140 €,
  • • v roku 2019 bolo 210 lesných požiarov so spôsobenou škodou 1 123 055 €,
  • • v roku 2020 bolo 221 lesných požiarov so spôsobenou škodou 574 550 €,
  • • v roku 2021 bolo 101 lesných požiarov so spôsobenou škodou 205 940 €.
  • • v roku 2022 bolo 297 lesných požiarov so spôsobenou škodou 1 196 510 €

Požiarovost‘ lesov v Prešovskom kraji:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol v priebehu roka 2022 vyhlásený všetkými deviatimi okresnými riaditeľstvami HaZZ Prešovského kraja. Išlo o suché a teplé obdobie hlavne druhej polovice júna a letné mesiace júl a august.

V roku 2022 bolo v Prešovskom kraji zaznamenaných 41 požiarov v odvetví lesného hospodárstva. Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 50 215 €. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby. Boli uchránené hodnoty v sume 557 200 €.

V roku 2022 došlo k nárastu požiarovosti lesov oproti roku 2021 o 30 požiarov, s čím súvisí aj nárast priamych škôd pri požiaroch.

V pätnástich prípadoch lesných požiarov v roku 2022 nebola zistená presná príčina požiaru. V deviatich prípadoch bola príčinou vzniku požiaru nedbalosť a neopatrnosť dospelých, v piatich prípadoch to bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov a znovu rozhorenie požiaru. V troch prípadoch to bolo zakladanie ohňa v prírode, v dvoch prípadoch to bol úder blesku a po jednom prípade pri poruche výfukového, brzdného systému a úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Požiarovosť lesov v okrese Levoča

V roku 2022 boli na území okresu Levoča zaznamenané 3 požiare, pri ktorých vznikli priame škody vo výške 8 500 €. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb. Zásahom jednotiek OR HaZZ Levoča, občanmi a zamestnancami boli uchránené hodnoty vo výške 70. 000 € .

V porovnaní s rokom 2021 vzniklo v okrese o 1 požiar lesa viac.

Suché a teplé počasie výrazne ovplyv11uje požiarovosť lesov a stúpa aj so stúpajúcou návštevnosťou prírody. Rok 2022 bol na Slovensku mimoriadne teplý a najviac požiarov bolo zaznamenaných v mesiaci marec. S prichádzajúcou jarou je preto namieste zaoberať sa ochranou lesov a vyvinúť maximálne úsilie v snahe o zníženie počtu požiarov a minimalizáciu škôd vzájomnou spoluprácou.