Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Základná škola, Ulica G. Haina 37, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní   Predmet konania
748/2023 31.03.2023 05.04.2023 5 dní   Dňa 31.03.2023 podala Základná škola, Ulica G. Haina 37, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín (2 x borovica, 2 x jarabina vtáčia a 1 x smrek obyčajný). Dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 1822/1 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Dreviny na výrub sú navrhované na základe inventarizácie vybraných drevín z dôvodu ich zlého zdravotného stavu a z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov, žiakov, ochrany majetku školy, ako aj ochrany zdravia a majetku obyvateľov ulice M.R. Štefánika v Levoči.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.