Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Námestie Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1179/2023 20.06.2023 26.06.2023 5 dní Dňa 20.06.2023 podal Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Námestie Štefana Kluberta 7, P.O.Box 28, 054 28 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na orezanie presne neurčeného počtu drevín. Dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 1389/1 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Prevísajúce konáre stromov sa priamo dotýkajú strešnej krytiny a fasády servisného objektu na ulici M.R. Štefánika č. 10, pričom reálne hrozí poškodenie uvedeného objektu.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.