Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1723/2023 06.10.2023 10.10.2023 5 dní Dňa 06.10.2023 podali Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín (4 ks tuja západná, 1 ks javor). Uvedené dreviny rastú v zastavanom území mesta na pozemku parcelné čísla KN C 3/1 a KN C 325 v katastrálnom území Levoča. Parcely sú vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: V okolí Pamätníka padlých hrdinov sú tuje požadované na výrub vysadené v blízkosti tisov obyčajných, ktorým bránia vo vytvorení zeleného habitusu v celom obvode kmeňa. Ďalším dôvodom je to, že situovanie cudzokrajných drevín nie je vhodné v historickom centre mesta. Pred starým kláštorom minoritov je tuja nevhodne vysadená v historickom jadre mesta. Javor vykazuje známky poškodenia kmeňa a spolu s excentrickou korunou ovplyvňujú negatívne stabilitu stromu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.