Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Tatiana Kuľová, Pod vinicou 1473/8, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1725/2023 09.10.2023 10.10.2023 5 dní Dňa 09.10.2023 podala Tatiana Kuľová, Pod vinicou 1473/8, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín (borovica). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 2021/3 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, Poprad. Dôvod žiadosti: Dreviny rastú v tesnej blízkosti domu a bránia prieniku denného svetla. Koreňový systém narúša miestnu pešiu komunikáciu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.