Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad, Kukučínova 20, 058 01 Poprad

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
330/2023 03.02.2023 07.02.2023 5 dní Dňa 03.02.2023 podala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad, Kukučínova 20, 058 01 Poprad žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny (lipa). Drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 2281/3 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Výrub dreviny je nevyhnutný z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj na základe požiadavky ORPZ ODI Poprad. Predmetná drevina tvorí pevnú prekážku v cestnom telese cesty II/533, z ktorej padajú suché konáre na cestu a ohrozujú život, zdravie a majetok účastníkov cestnej premávky.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.