Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Špeciálna základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 3, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1443/2023 22.08.2023 28.08.2023 5 dní Dňa 22.08.2023 podala Špeciálna základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 3, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (breza). Drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 1129 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Dôvod žiadosti: Koreňový systém predmetnej brezy narušil kanalizáciu, v dôsledku čoho došlo k zatopeniu suterénu školy. Celá kanalizácia je poškodená koreňovým systémom, pričom možno predpokladať opakované havárie.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.