Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Roman Grumel, Závada 11, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1967/2023 06.12.2023 08.12.2023 5 dní Dňa 06.12.2023 podal Roman Grumel, Závada 11, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub desiatich drevín (9 x jaseň, 1 x čerešňa), ktoré rastú na pozemku parcely č. KN C 65 v intraviláne mestskej časti Levoča – Závada. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú prerastené a ohrozujú okolité nehnuteľnosti, pričom pri nepriaznivých poveternostných podmienkach ohrozujú aj bezpečnosť vlastníkov pozemku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.