Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Peter Tököly, Kurimany 101, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
220/2023 25.01.2023 30.01.2023 5 dní Dňa 25.01.2023 podal Peter Tököly, Kurimany 101, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks listnatých drevín (2 x jabloň, 1 x javor a 1 x lipa), ktoré rastú na ulici Pri strelnici v Levoči na pozemku parciel č. KN C 2095/4 a KN C 2119/1 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v blízkosti miestnej komunikácie a ich koruny bránia vo výhľade na výjazd z ulice. Svojim koreňovým systémom narúšajú betónové základy oplotenia pozemku, ktoré bude tento rok rekonštruované.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.