Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Patrícia Točoňová, Hradby 762/6, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1712/2023 04.10.2023 09.10.2023 5 dní Dňa 04.10.2023 podala Patrícia Točoňová, Hradby 762/6, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks listnatých drevín (lipa). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN E 1349/1 v blízkosti parcely č. KN C 391/2 vo vlastníctve žiadateľky. Vyššie uvedená parcela č. KN E 1349/1 je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Dreviny sú preschnuté a prerastené. Konáre presahujú do súkromného pozemku. Ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí, pričom hrozí aj poškodenie nehnuteľného majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.