Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Naomi McDonagh, Závada 75, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1686/2023 28.09.2023 03.10.2023 5 dní Dňa 28.09.2023 podala Naomi McDonagh, Závada 75, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub troch drevín (borovica lesná), ktoré rastú na pozemku parciel č. KN C 91/1 a KN C 267/2 v intraviláne mestskej časti Levoča – Závada. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú prerastené a bránia prieniku denného svetla do rekreačnej chaty.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.