Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – MVDr. Ľubomír Holeva, Železničný riadok 12/946, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1874/2023 13.11.2023 15.11.2023 5 dní Dňa 13.11.2023 podal MVDr. Ľubomír Holeva, Železničný riadok 12/946, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (borovica). Uvedená drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 1699 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti: Koreňový systém dreviny narúša statiku rodinného domu a oplotenia, pričom hrozí bezprostredné poškodenie nehnuteľnosti žiadateľa.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.