Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2003/2023 14.12.2023 19.12.2023 5 dní Dňa 14.12.2023 podalo Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín (2 x tuja západná, 2 x javor horský, 1 x jedľa biela, 2 x borovica čierna, 3 x topoľ biely a 1 x borovica lesná). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemkoch parcelné čísla KN C 1004/5, KN C 1741, KN C 1418/1, KN C 1755 a KN C 302/1 v katastrálnom území Spišské Podhradie. Vlastníkom pozemkov je mesto Spišské Podhradie. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú preschnuté, rastú v blízkosti bytových a rodinných domov, resp. v blízkosti hrobových miest. Dreviny požadované na výrub ohrozujú bezpečnosť ľudí a predstavujú potenciálne riziko poškodenia nehnuteľností.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.