Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Lívia Búzová, Agátová 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1277/2023 13.07.2023 17.07.2023 5 dní Dňa 13.07.2023 podala Lívia Búzová, Agátová 7, 052 01 Spišská Nová Ves žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej dreviny (orech), ktorá rastie na pozemku parcely č. KN C 3485/2 v intraviláne mesta Levoča. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: Odstránenie dreviny je potrebné z dôvodu plánovanej novostavby rodinného domu na predmetnej parcele.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.