Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Karina Hlaváčová, Pod vinicou 64/30, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1371/2023 07.08.2023 10.08.2023 5 dní Dňa 07.08.2023 podala Karina Hlaváčová, Pod vinicou 64/30, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dvoch drevín (tuja, smrek), ktoré rastú na Štúrovej ulici v Levoči na súkromnom pozemku parcela č. KN C 1143 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny ohrozujú nehnuteľný majetok vlastníka pozemku a okolitých susedných parciel.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.