Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Juraj Faltin, Ulica J. Francisciho 15, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
643/2023 13.03.2023 16.03.2023 5 dní Dňa 13.03.2023 podal Juraj Faltin, Ulica J. Francisciho 15, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (smrek). Uvedená drevina rastie na pozemku parcelné číslo KN C 6858/12 v katastrálnom území Levoča, mestská časť Levočská Dolina. Dôvod žiadosti: Predmetná drevina pri nepriaznivých poveternostných podmienkach ohrozuje bezpečnosť ľudí a okolité stavebné objekty.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.