Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Jaroslav Kaľavský, Ulica J. Czauczika 1491/2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1969/2023 06.12.2023 08.12.2023 5 dní Dňa 06.12.2023 podal Jaroslav Kaľavský, Ulica J. Czauczika 1491/2, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých drevín (smrekovec). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 2890/1 pri bytovom dome na Ulici J. Czauczika 2 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Dreviny rastú v tesnej blízkosti bytového domu a bránia prieniku denného svetla. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach hrozí poškodenie nehnuteľnosti a ohrozenie bezpečnosti ľudí pohybujúcich sa v ich okolí.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.