Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Pavol Antal, Probstnerova cesta 8, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
734/2023 30.03.2023 03.04.2023 5 dní Dňa 30.03.2023 podal Ing. Pavol Antal, Probstnerova cesta 8, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej dreviny (lipa malolistá), ktorá rastie na pozemku parcely č. KN C 604 v intraviláne mesta Levoča. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: Koreňový systém predmetnej dreviny narúša základy parcelačného múru a murované kamenné stĺpy. Počas nepriaznivých poveternostných podmienok padajúce suché konáre ohrozujú osoby pohybujúce sa v jej okolí.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.