Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Jozef Wagner, Pod vinicou 64, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1900/2023 20.11.2023 22.11.2023 5 dní Dňa 20.11.2023 podal Ing. Jozef Wagner, Pod vinicou 64, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín (3 x  smrek, 2 x borovica a 1 x breza). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 2041/36 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve Ing. Ľuboslavy Kováčovej, Czauczika 1514/10, Levoča v pomere 1/2, Mgr. Danily Kráľovičovej, Starý jarok 613/23, Spišské Podhradie v pomere 1/3 a Ing. Petra Kováča, Pod vinicou 14, Levoča v pomere 1/6. Dôvod žiadosti: Dreviny sú prerastené a rastú v blízkosti garáží. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach hrozí poškodenie nehnuteľností a  ohrozenie bezpečnosti zdravia vlastníkov garáží.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.