Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Gymnázium J. F. – Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1940/2023 29.11.2023 04.12.2023 5 dní Dňa 29.11.2023 podalo Gymnázium J. F. – Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín (2 x smrek, 3 x breza a 1 x jaseň). Dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 320 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Dôvod žiadosti: Koreňový systém stromov narúša chodník, cestu, oplotenie a aj samotnú budovu gymnázia. Stromy sú prerastené a bránia prieniku denného svetla. Počas nepriaznivých poveternostných podmienok ohrozujú bezpečnosť študentov.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.