Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – František Butvin, Ulica J. Francisciho 7, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
218/2023 25.01.2023 30.01.2023 5 dní Dňa 25.01.2023 podal František Butvin, Ulica J. Francisciho 7, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny (jelša). Uvedená drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 2868/1 pri radovej garáži na sídlisku Západ v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Drevina rastie v blízkosti garáže a koreňový systém narúša jej základy. Drevina je silným alergénom a žiadateľovi spôsobuje zdravotné problémy.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.