Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Emília Repaská, Pri podkove 925/4, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
983/2023 18.05.2023 19.05.2023 5 dní Dňa 18.05.2023 podala Emília Repaská, Pri podkove 925/4, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín (borovica, jedľa). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 2358/1 pri bytovom dome na ulici Pri podkove č. 325/4 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti bytového domu. Sú prerastené a svojim konármi zasahujú do fasády a strechy domu. V blízkej budúcnosti je plánovaná rozsiahla rekonštrukcia bytového domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.