Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Daniel Hurai, Kláštorská ulica 549/33, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
640/2023 13.03.2023 15.03.2023 5 dní Dňa 13.03.2023 podal Daniel Hurai, Kláštorská ulica 549/33, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej dreviny (lipa malolistá), ktorá rastie na pozemku parcely č. KN C 297/10 v intraviláne mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie na hranici dvoch parciel a svojim koreňovým systémom a konármi poškodzuje okolité stavby. V minulosti bola v korune viackrát redukovaná. Má poškodenú stabilitu a pri nepriaznivom počasí ohrozuje bezpečnosť ľudí, a predstavuje potenciálnu hrozbu poškodenia majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.