Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Centrum voľného času Olymp Levoča, Ulica J. Francisciho 10, 054 01 Levoča, IČO: 37874110

Upovedomenie o začatí správneho konania.

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1915/2023 27.11.2023 28.11.2023 5 dní Dňa 27.11.2023 podalo Centrum voľného času Olymp Levoča, Ulica J. Francisciho 10,  054 01 Levoča, IČO: 37874110 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej dreviny (borovica). Drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 2888/1 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Drevina rastie v tesnej blízkosti budovy Centra voľného času Olymp. Svojim koreňovým systémom a konármi priamo ohrozuje nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Levoča

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.