Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Bohuš Šefčík, Za sedriou 10, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1811/2023 26.10.2023 02.11.2023 5 dní Dňa 26.10.2023 podal Bohuš Šefčík, Za sedriou 10, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks ihličnatých drevín bližšie neurčeného druhu. Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné čísla KN C 1285 a KN C 1265/1 pri rodinnom dome na ulici Za sedriou č. 10 v katastrálnom území Levoča. Parcela č. KN C 1285 je vo vlastníctve žiadateľa a parcela č. KN C 1265/1 je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny svojim koreňovým systémom poškodzujú miestnu komunikáciu. Dreviny sú prerastené a bránia prenikaniu denného svetla. Opadané ihličie a konáre znečisťujú okolie.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.