Oznamy mesta

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“,  v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje občanom, že na Mestský úrad v Levoči bola doručená Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“.

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese Námestie Majstra Pavla 28, kancelária koordinátora tvorby stratégie v čase od 07.00 do 14.00 hod.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu v Levoči, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.