Oznamy mesta

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

  1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v objektu s. č. 28, na 1. poschodí miestnosť vľavo so vstupom z dvornej časti objektu, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 28 v Levoči, pre Spišskú katolícku charitu, so sídlom Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35514221, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 20 eur/m2/rok v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v súlade s ustanovením § 9aa, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie všeobecne prospešných sociálnych služieb a prevádzkovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.
  2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať budovu historickej radnice vrátane zvonice, súp. č. 2, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči so sídlom Vajanského nábrežie 61/2, 811 02 Bratislava, IČO: 00164721, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.01.2024, v súlade s ustanovením § 9aa, ods. 2, písm. e) a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je podpora rozvoja mesta v oblasti vzdelávacích a kultúrnych potrieb mesta.
  3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť prenájom pozemku časť parc. č. KNC 3794/20 – ostatná plocha, s výmerou 12 m2 v lokalite Levočské Lúky k. ú. Levoča, pod predajným stánkom, pre p. Richarda Holuba – VEČIERKA – RIO, miesto podnikania: Levočské Lúky 3269/28, 054 01 Levoča-Levočské Lúky, IČO: 55 835 546, na dobu neurčitú s dobou účinnosti od 01.01.2024, za nájomné vo výške 3 eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok na ktorom je umiestnený predajný stánok vo vlastníctve p. R. Holuba, je pozemok s malou výmerou.
  4. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku parc. č. KN-C 7151/7 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 177 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Levoča, pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava, SR, IČO: 35 919 001, za kúpnu cenu 2 886,52 eur, stanovenú Znaleckým posudkom č. 113/2023, vypracovaným znalcom Ing. Dušanom Nemešom (evidenčné číslo znalca: 912488), v súlade s ustanovením § 9a, ods. 15, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkoprávne vysporiadanie stavby „Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa“.

Vyvesené: 15.11.2023
Zvesené:   01.12.2023