Oznamy mesta

Pozvánka na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 4.5.2023 /utorok/ o 10.00 h

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči,

ktoré sa uskutoční

dňa  4.5.2023 /štvrtok/ o 10, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
 4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2022, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2022
 5. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2022
 6. Zmena rozpočtu č. 2
 7. Návrh cenníka TSML s účinnosťou od 1.6.2023
 8. Dodatok č. 1 k Cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe MsKS
 9. Informácia o vydaní doplnku č. 40 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča a doplnku č. 41 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
 10. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči
 11. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
 12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

Materiály k zasadnutiu MZ