Oznamy mesta

Oznámenie o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník: Plantáže Levoča, s.r.o., Scherffelova 1359/38, 058 01 Poprad, IČO: 53422392
Stavba: „IBV Plantáže Levoča“

Stavebné objekty:
SO 05 Verejná elektrická sieť NN
SO 06 Verejné osvetlenie
SO 08 Odberné el. zariadenia
SO 10 Optické telekomunikačné rozvody pre IBV plantáže sekundárna sieť
SO 11 Požiarna ochrana
SO 13 Vodozádržné opatrenia a vegetačné úpravy