Oznamy mesta

Oznámenie o zmene stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník: Plantáže Levoča, s.r.o., Scherffelova 1359/38, 058 01 Poprad, IČO: 53422392
Stavba: „IBV Plantáže Levoča“

Stavebné objekty:
SO 01 – Miestne komunikácie – riešenie dopravy
SO 01a – Mostné teleso