Oznamy mesta

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021-2027) výhľadovo do roku 2030″

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027) výhľadovo do roku 2030“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR : www.enviroportal.sk

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-cestovneho-ruchu-v-okrese-levoca-2021-2027-vyhladovo-do-roku

Navrhovaný strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu.

Stanoviská k strategickému dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027) výhľadovo do roku 2030“ je možné predkladať do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA /SEA na adresu:

Okresný úrad Levoča
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Majstra Pavla 59
054 01 Levoča

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona EIA/SEA k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, v pracovných dňoch počas stránkových hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 053/4411825, alebo e-mailom: eva.hasajova@minv.sk)