Oznamy mesta

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Levoča – Spišský Hrhov 2021-2027 (2030)“

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Levoča – Spišský Hrhov 2021 – 2027 (2030)“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR : www.enviroportal.sk

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mesta-levoca-spissky-

Stanoviská k strategickému dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Levoča – Spišský Hrhov 2021 – 2027 (2030)“ je možné predkladať do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA /SEA na adresu:

Okresný úrad Levoča
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Majstra Pavla 59
054 01 Levoča

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona EIA/SEA k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, v pracovných dňoch počas stránkových hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 053/4411825, alebo e-mailom: eva.hasajova@minv.sk)